Logowanie        
 SAMORZĄD 
 SAMORZĄD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RZECZNICY PATENTOWI 
 RZECZNICY PATENTOWI  

 
 
 
 

 PRAWO 
 PRAWO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KONTAKT I INFORMACJE 
 KONTAKT I INFORMACJE  

 
 
 
 
 
 
 
BIP

Wydarzenia :
 • foto

       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       miło jest nam przekazać, że zbliża się dzień ważnego wydarzenia dla naszego Samorządu –

  w dniu 20 stycznia 2017 roku
  o godzinie 11:00
  w Urzędzie Patentowym RP w sali 557 odbędzie się
  UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA APLIKANÓW RZECZNIKOWSKICH.

       Do grona członków naszego Samorządu dołączy dwudziestu sześciu aplikantów rzecznikowskich, którzy pomyślnie przeszli trudną próbę, jaką stanowi egzamin konkursowy, zaś za kilka dni złożą ślubowanie i zostaną wpisani na listę aplikantów rzecznikowskich.

       Wydarzenie to uświetni wykład prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego pt. „Patent jednolity po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”.

       Zapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tej pięknej uroczystości.

   

  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Sławomira Piotrowska
  Koordynator Aplikacji

 • foto

       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       zasady etyki - będące zbiorem naszych standardów, gwarantujących profesjonalizm w relacjach z klientami, samorządem, urzędami i instytucjami oraz innymi pełnomocnikami, w tym rzecznikami patentowymi - są kwestią o fundamentalnym znaczeniu. Od wielu lat prowadzone są prace i dyskusje dot. zmiany kształtu obecnej regulacji.

       Zgodnie z postanowieniami X Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych wyrażonymi w uchwale nr 3 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia Krajowej Radzie prowadzenia dalszych prac nad Kodeksem Etyki - przedkładamy Państwu celem zaopiniowania nowy, wstępny projekt Zasad Etyki omówiony przez Radę w dniu 27 sierpnia br. w czasie posiedzenia w Łomży. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych serdecznie zaprasza Szanowne Koleżanki i Kolegów do udziału w konsultacjach i współtworzeniu ostatecznej wersji Zasad Etyki Rzecznika Patentowego. Aby dyskusja nad zasadami etyki naszego zawodu była owocna -  uprzejmie prosimy zarówno o zaangażowanie i wyrażanie swoich konkretnych uwag, jak też o zachowanie ram czasowych poszczególnych etapów prac.

       Uwagi do poszczególnych zapisów mogą Państwo wyrażać dwutorowo, tj.:

  • osobiście w czasie zebrań i spotkań w poszczególnych okręgach.


       Realizowane obecnie konsultacje stanowią pierwszy etap naszych prac. Planowane są również warsztaty konsultacyjne w Warszawie oraz konsultacje „zamykające”, o czym będziemy Państwa sukcesywnie informować.

       Szanując trud członków Samorządu - prosimy o udział w dyskusji już teraz. Przeprowadzenie jej z dużym wyprzedzeniem przed czekającym nas Zjazdem sprzyjać będzie stworzeniu dobrych i spójnych aktów prawa samorządowego.
   

   
  Anna Cybulka

  Sekretarz
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic

  Wiceprezes
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       miło jest nam poinformować, że w dniu 24 września 2016 r. w siedzibie PIRP odbył się egzamin konkursowy na aplikację rzecznikowską. W tegorocznej edycji do egzaminu przystąpiło 50 kandydatów. Wśród zdających 23 osoby zakończyły egzamin z wynikiem pozytywnym.

   
  Prezydium
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
       Szanowni Państwo,
       Drogie Koleżanki i Koledzy,

       jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o tym, że w dniu 10 września 2016 r. zainaugurowaliśmy prace Akademii PIRP. Ta inicjatywa Prezydium KR zaakceptowana została w dniu 27 sierpnia 2016 r. w Łomży przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych. W ramach Akademii PIRP organizowane są warsztaty o ważnej w naszej pracy tematyce, które polegają na rozwiązywaniu kazusów pod kierunkiem specjalistów.

       Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej zakładki Akademia PIRP oraz do wzięcia udziału w naszych warsztatach!

   
  Prezydium
  Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
       Szanowni Państwo,

       miło nam poinformować, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. przedstawiciele 15-tu samorządów zawodów zaufania publicznego podpisali w Katowicach porozumienie, które powołało Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

       Wśród sygnatariuszy był Pan dr inż. Jerzy Lampart - Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, członek Prezydium PIRP.

       Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego oraz wyrażać wspólne opinie wobec działań władzy, występować w obronie interesów grup zrzeszonych.
   
  Biuro Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  foto
       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       uprzejmie informujemy, że dniach 9-10 kwietnia 2016r. odbył się egzamin kwalifikacyjny dla osób, które ukończyły pozytywnie 3-letnią aplikację rzecznikowską w roku 2016.

       Rozpoczęcie aplikacji rzecznikowskiej wymagało od kandydatów zdania egzaminu wstępnego, który zweryfikował ich predyspozycję oraz wiedzę z zakresu techniki i prawa. W dwóch ostatnich edycjach (w 2012 i 2015 r.) odbywał się on wg nowych przepisów i składał się z części pisemnej (testu) oraz ustnej. Finalnie egzamin wstępny dwóch ostatnich edycji pomyślnie zdała niespełna połowa osób przystępujących do egzaminu.

       W dniu 9 kwietnia 2016r. dopuszczeni do egzaminu kwalifikacyjnego aplikanci edycji 2012 - 2015 zmagali się z częścią pisemną techniczną, która polegała na opracowaniu tematu – dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku do ochrony.
       Natomiast w dniu 10 kwietnia 2016r. zdający zmagali się z części pisemną prawną, która obejowała przygotowanie:
  • pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym lub cywilnym oraz
  • opinii prawnej na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).

   
  Marek Besler
  Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
  Anna Cybulka
  Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

 • foto
       Szanowni Państwo,
       Koleżanki i Koledzy,

       uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca 2016 r., w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i nominacji generalskich.

       Z dumą przyjęliśmy wiadomość, że podczas tej uroczystości Prezydent RP wręczył nominację na stopień generała brygady pułkownikowi niepodlegającemu obowiązkowi służby wojskowej Janowi Podhorskiemu, rzecznikowi patentowemu z Poznania.

       Przypomnijmy, że Generał Jan Podhorski ps. "Zygzak" z Poznania – syn Powstańca Wielkopolskiego, brał udział w Kampanii Wrześniowej, walczył w Powstaniu Warszawskim w oddziale „Pułk Sikory”, był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, po wojnie natomiast – prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa – trafił do więzienia. Dziś, w wieku 95 lat, Generał Jan Podhorski aktywnie działa w środowisku poznańskich kombatantów.

       Prosimy o przyjęcie podziękowań za służbę Ojczyźnie i gratulacji od nas wszystkich!

  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2015 r. – z inicjatywy Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – odbyło się seminarium dla rzeczników patentowych, które obejowało trzy bloki tematyczne:

  – godz. od 11.30 do 13.00 „Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej” – wykład poprowadziła:

  • p. Edyta Demby-Siwek, Dyrektor Departamentu Badań Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP,

  – godz. od 13.00 do 14.30 „Dowody w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym oraz cywilnym, w tym wiarygodność kopii dokumentu oraz zasady potwierdzania jej zgodności z oryginałem – w świetle prawa karnego oraz reguł odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników patentowych” – wykład poprowadzili:

  • p. Beata Piwowarska, Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodnicząca Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych,
  • p. Małgorzata Korycińska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • p. Sylwia Wit vel Wilk, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP,
  • p. Dariusz Kuberski, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej,
  • p. Paweł Kurcman, Rzecznik Dyscyplinarny Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, rzecznik patentowy, radca prawny,

  – godz. od 14.30 do 15.30 „Zmiany w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” – wykład poprowadziła:

  • p. Małgorzata Korycińska, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  Seminarium, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 r. w Audytorium Biblioteki Narodowej w Warszawie, w godz. 11:30 - 15:30, poświęcone było najnowszym zmianom w przepisach prawa krajowego oraz aktualnym problemom wyłaniającym się w interesującej nas dziedzinie prawa.


  dr inż. Jerzy Lampart
  Przewodniczący Komisji Szkoleń
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  jest nam ogromnie miło poinformować, że wprowadziliśmy dalsze informacje dotyczące stanu opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu na naszych indywidualnych kontach. Aktualnie umieszczone informacje pozwalają na łatwe monitorowanie stanu opłaconych składek.
  Synchronizowanie danych z naszych kont bankowych z naszymi indywidualnymi kontami PIRP odbywać się będzie raz w tygodniu.
  Prosimy uprzejmie o zapoznawanie się z informacjami na indywidualnych kontach i ewentualnie przesyłanie uwag na adres:
  skladki@pirp.org.pl


  Anna Korbela
  Prezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
  Tadeusz Kachnic
  Wiceprezes
  Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

 • foto

  Szanowni Państwo,
  Drogie Koleżanki i Koledzy,

  uprzejmie informujemy, że udostępnione zostały Państwu orzeczenia sądów dyscyplinarnych PIRP - zapraszamy do odwiedzania stron:

  http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/index.php?menu=3&op=3&op2=1  Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych

baner_dol
webmaster: webmaster@pirp.org.pl
Data aktualizacji: 2017-01-18